Schadeafkoopregeling

 5,00

Schadeafkoopregeling voor Toilet VIP

Prijs per unit € 5,00
Prijzen exclusief 21% BTW

 

Categorie:

Beschrijving

Schadeafkoopregeling voor Toilet VIP

Prijs per unit € 5,00
Prijzen exclusief 21% BTW

Schadeafkoopregeling

Huurder kan tegen een toeslag op het huurtarief diens contractuele aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde middel deels beperken. Eventuele andere (mede-) aansprakelijke partijen en/of derden, waaronder verzekeraars, kunnen geen rechten aan dze regeling ontlenen. De regelingen behelzen een beperking van het (regres)recht van/door verhuurder. Indien overeengekomen, gaat de regeling bij strijdigheid voor op de algemenen huurvoorwaarden, die overigens dan aanvullend van kracht blijven.

Eventuele op de huurovereenkomst gedrukte aanvullende uitsluitingen of aanwijzingen voor preventie vormen een aanvulling op en maken deel uit van de uitsluitingen van de schadeafkoopregeling.

Daar waar ‘verhuurder’ staat, wordt daaronder verstaan: Groenendaal Verhuur te Elshout.

In geval van schade dient de huurder zich schriftelijk te beroepen op de regeling en de toepasbaarheid daarvan en schriftelijk met wettig en overtuigend bewijs te staven.

Algemene voorwaarden bij schadeafkoopregeling

Voor wie geldt de regeling?

Voor de huurder van artikelen van verhuurder.

Voor welke periode geldt de regeling?

Gedurende de overeengekomen huurperiode.

Indien huurder alle uit de huurovereenkomst en uit de algemene voorwaarden  van verhuurder voortvloeiende plichten aantoonbaar is nagekomen.

Welke schade komt in aanmerking?

De schadeafkoopregeling geldt voor materiële schade aan verhuurartikelen waarvoor een schadeafkoopregeling is afgesloten, zoals vermeld op huurovereenkomst.

In welk gebied is de regeling geldig?

De regeling is van toepassing op schadegevallen binnen Nederland.

Hoe wordt de schade vastgesteld?

De schade wordt vastgesteld door de verhuurder.

Welke verplichtingen gelden in geval van schade?

Zodra huurder van een schadegeval kennis draagt of redelijkerwijs had kunnen dragen is hij verplicht om:

 1. De gebeurtenis onmiddellijk aan verhuurder te melden;
 2. Alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade.

Algemene uitsluitingen

De schadeafkoopregeling geldt niet indien de schade is ontstaan uit, veroorzaakt door, vergroot door of opgetreden bij:

 1. Brand, (partiële) diestal, inbraak, vermissing, verduistering, verdwijning, quarantaine of inbeslagname van overheidswege,;
 2. Ten aanzien van schoonmaakkosten en/of schade door vervuiling;
 3. In geval een op het contract vermelde specifieke uitsluiting van toepassing is;
 4. Indien aan één of meer van de algemene voorwaarden niet is voldaan of een algemene uisluiting van toepassing is;
 5. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, terrorisme, staking, oproer of muiterij, aardbeving, overstroming, vulkanische uitbarsting en atoomkernreacties;
 6. Opzet of roekeloosheid van huurder en/of diens personeel en/of hulppersonen;
 7. Onvoldoende zorg en/of ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten van huurder en/of diens personeel en/of diens hulppersonen;
 8. Indien huurder het gehuurde heeft doorverhuurd of anderszins aan derden ter beschikking heeft gesteld;
 9. Indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen afgedrukt op het huurcontract of in de producthandleiding, niet aantoonbaar door huurder zijn opgevolgd;
 10. Indien huurder het gehuurde gebruikt, heeft gebruikt of heeft doen of laten gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde is bestemd;
 11. Indien huurder ter zake van een schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige verzekering of andere voorziening of daaraan rechten had kunnen ontlenen indien de schadeafkoopregeling niet bestond.

Ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten

Onder ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten wordt mede doch niet uitsluitend vestaan: gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde bestemd is,  verrichten van reparaties, kantelen vanwege een te grote hellingshoek of anderszins ongeschikt terrein of ondergrond, handelen in strijd met de aanwijzingen van verhuurder, onjuist of ongeschikt transport, het niet treffen van afdoende maatregelen ter voorkoming van schade, onder andere in geval van aangekondigde storm, hagel, vorst of extreme weersomstandigheden, handelen in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke) verordening.

Eigendom verhuurartikelen

Alle verhuurartikelen blijven eigendom van verhuurder, ongeacht de eventuele toepassing van de schadeafkoopregeling.

Opname van de regeling

Verhuurder kan het aangaan van de schadeafkoopregeling als voorwaarde voor het aangaan van een huurovereenkomst stellen. Verhuurder kan opname van een schadeafkoopregeling te allen tijde en zonder opgaaf van reden weigeren.

Vergoedingen

De schadeafkoopregeling kan nimmer aanleiding geven tot het doen van enige betaling of het verlenen van enige vergoeding of restitutie aan huurder.

Titel

Go to Top